خبر 20، 28 اسفند98

فرصت مغتنم دو هفته پیش رو برای مهار کروناویروس جدی بگیریم وگرنه بیش از دوماه با این بیماری درگیر هستیم … این توصیه و تذکر جدی امروز معاون وزیر بهداشت بود.