جدول زمانی برنامه‌های درسی تلویزیون

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز یکشنبه ۲۵ اسفند از طریق شبکه آموزش و شبکه ۴ اعلام شد.